Algemene voorwaarden

V11 12-10-2020 | 10:36:04

Algemene voorwaarden alternatieve Nierstichting Rode Loper 2020,
zaterdag 12 december

De alternatieve Nierstichting Rode Loper vindt dit jaar plaats vanuit huis of vanuit de eigen omgeving. Deelnemers starten op 12 december om 19u tegelijk met lopen en er is keuze voor een route van 3, 5 of 10 km (zelf te maken via e-routes of een eigen route) of een eigen afstand. Voorafgaand aan de start is er een livestream met optredens, verhalen en het startschot (vanaf 18.30 uur). De wandeling vindt in het donker plaats.

Via het actieplatform krijgen deelnemers de mogelijkheid om donaties te werven voor de Nierstichting. Hier is geen verplichting toe maar de Nierstichting is iedereen die meehelpt om een mooi bedrag op te halen enorm dankbaar.

Als Deelnemer verklaart je akkoord en bekend te zijn met de inhoud van de Algemene voorwaarden. Bij niet-naleving van de Algemene voorwaarden kan de organisatie besluiten om de Deelnemer uitsluiten van deelname.

Artikel 1: Deelname en aansprakelijkheid
1.1  Om deel te nemen aan de Nierstichting Rode Loper dient een individueel of gezinsticket gekocht te worden. Dit kan tot uiterlijk 09.00 uur op dinsdag 8 december 2020. Daarna is de mogelijkheid om in te schrijven gesloten. Voor elke inschrijving dient een uniek e-mailadres gebruikt te worden, waarbij gekozen kan worden uit een individueel ticket of een gezinsticket voor maximaal 6 personen.
1.2  De inschrijving is definitief wanneer de deelnemer:
- Een individueel of gezinsticket heeft gekocht via de website van de Rode Loper.
1.3  Teamleden kunnen zich inschrijven bij het team.
1.4  De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona maatregelen die op 12 december 2020 gelden.
1.5  De Deelnemer ontvangt een link van de Organisatie om toegang te krijgen tot de livestream en is zelf verantwoordelijk voor de techniek en veiligheid.
1.6  Deelname is mogelijk voor een natuurlijk persoon van elke leeftijd. Kinderen t/m 12 jaar kunnen uitsluitend meedoen onder begeleiding van een volwassene.
1.7  Deelname in een rolstoel is mogelijk onder begeleiding.
1.8  De deelname gebeurt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
1.9  Als de Deelnemer verhinderd is – ongeacht de reden – om aan de Rode Loper deel te nemen of te voltooien, wordt het betaalde inschrijfgeld en het eventueel extra betaalde donatiebedrag en/of opgehaalde sponsorgeld niet gerestitueerd.
1.10 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Rode Loper niet door te laten gaan. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel extra betaalde donatiebedrag en/of opgehaalde sponsorgeld plaats.
1.11 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het programma van de Rode Loper voortijdig te wijzigen, te beëindigen of op te schorten. In deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel opgehaalde sponsorgeld plaats.
1.12 Een besluit van de Organisator om de Rode Loper niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de Rode Loper, waaronder ook reis- en verblijfskosten
1.13 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan de Rode Loper. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
1.14 De Nierstichting Rode Loper is een avondwandeling. Wij raden aan om te kiezen voor goed verlichte paden met weinig verkeer. Zorg ook dat je goed zichtbaar bent. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. De Nierstichting en ICare zijn niet aansprakelijk voor enig letsel en/of schade die tijdens het evenement ontstaat, zie lid 13.
1.15 Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
1.16 De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Deelnemer.
1.17 Indien, ondanks het bepaalde in lid 13 en 15 van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar ter zake van die schade uitkeert.
1.18 Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook tijdens de Rode Loper expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden.
1.19 Indien een deelnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene voorwaarden dan wel zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, dan wel indien dit op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop wordt geacht is de Organisator bevoegd deze Deelnemer uit de livestream te verwijderen.

Artikel 2: COVID-19 voorwaarden
2.1  Het is bij Deelnemer, de Nierstichting en Organisator bekend dat er overheidsmaatregelen gelden in het kader van COVID-19. Op 12 december dienen alle overheidsmaatregelen en richtlijnen van het RIVM in acht genomen te worden. Hygiëne, veilige looproutes en 1,5 meter afstand staan hierbij voorop.
2.2  Deelname aan de Rode Loper is in ieder geval niet toegestaan wanneer:
- Deelnemer positief getest is op COVID-19;
- Deelnemer last heeft van koorts, verkoudheidsklachten, keelpijn, benauwdheidsklachten of andere door de RIVM gestelde symptomen;
- Iemand binnen Deelnemer zijn huishouden positief getest is op COVID-19 of last heeft van koorts, verkoudheidsklachten, keelpijn, benauwdheidsklachten of andere door de RIVM gestelde symptomen;
- Deelnemer een bezoek heeft gebracht aan een gebied met een oranje of rood reisadvies (minder dan) 10 dagen voor de start.
2.3  Wanneer het voor Deelnemer niet toegestaan is om deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld en het sponsorgeld niet gerestitueerd.
2.4  Om de veiligheid van Deelnemer zo goed mogelijk te kunnen waarborgen dient Deelnemer te allen tijde de aanwijzingen en adviezen van de Organisator op te volgen.
2.5  De Organisator doet er alles aan om de Rode Loper zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar de verantwoordelijkheid van Deelnemer zijn gezondheid en handelen ligt bij de Deelnemer. Mocht Deelnemer ondanks alle genomen maatregelen toch onverhoopt ziek worden, zijn Organisator en de Nierstichting niet aansprakelijk voor mogelijke schade (waaronder letsel en/of zaakschade en/of immateriële schade en/of gederfde inkomsten) ten gevolge van Deelnemer zijn deelname.  Deelnemer doet mee voor eigen rekening en risico.

Aritikel 3: Beeld- en geluidsmateriaal
Organisator kan online gedeeld beeld- en geluidsmateriaal behouden, vrijgeven en exploiteren. Organisator kan beeld- en geluidsmateriaal gebruiken in hun gedrukte en online publiciteit, sociale media en persberichten.

Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1  De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
4.2  Organisator gebruikt de contactgegevens van de Deelnemer voor het versturen van informatie gerelateerd aan het evenement (per post en per e-mail)
4.3  Wanneer Deelnemer daartoe toestemming heeft gegeven, ontvangt hij ook de maandelijkse nieuwsbrief van de Nierstichting. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven via een uitschrijflink in iedere email.
4.4  De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.
4.5  De Organisator stelt persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden en gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waar toestemming voor is verleend. Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacy statement. Deze is te raadplegen via het Privacy statement.

Artikel 5: Overig
5.1  Mochten delen van dit reglement geen rechtskracht hebben dan blijven de overige bepalingen van kracht. Blijkt een beding ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert.
5.2  Op de Overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht exclusief van toepassing.
5.3  Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.
De Nierstichting behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden.

Bussum, 7 oktober 2020