De Nierstichting maakt gebruik van cookies. Dit doen we om onze site persoonlijker en gebruikersvriendelijker te maken, voor analyse doeleinden en om onze campagnes op bezoekers af te stemmen. Meer hierover in ons privacy statement. Door op ‘Cookies accepteren’ te klikken of door verder gebruik te maken van de website stem je in met de plaatsing van cookies. Je kunt de cookies ook weigeren, helaas kunnen we dan niet garanderen dat de website goed blijft werken.

Cookies accepteren Cookies weigeren

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Evenement: de wandeling van 5 km op zaterdag 23 november 2019 in Amersfoort, genaamd Nierstichting Rode Loper, die wordt georganiseerd door de Organisator.
B. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
C. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Evenement.
D. Organisator: De Nierstichting.

Artikel 2. Deelname
1. Deelname aan het Evenement is mogelijk voor een natuurlijk persoon van elke leeftijd. Kinderen t/m 12 jaar kunnen uitsluitend meedoen onder begeleiding van een volwassene.
2. Deelname in een rolstoel is mogelijk onder begeleiding van een volwassene.
3. De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.
4. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
5. Indien de Deelnemer verhinderd is – ongeacht de reden – om aan het Evenement deel te nemen of te voltooien, wordt het betaalde inschrijfgeld en het eventueel extra betaalde donatiebedrag en/of opgehaalde sponsorgeld niet gerestitueerd.
6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement niet door te laten gaan. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel extra betaalde donatiebedrag en/of opgehaalde sponsorgeld plaats.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te wijzigen. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten een route en/of het programma van het Evenement te wijzigen. In deze gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld en het eventueel opgehaalde sponsorgeld plaats.
8. Een besluit van de Organisator om het Evenement niet door te laten gaan, doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement, waaronder ook reis-, verblijf- en huisvestingskosten.

Artikel 3. Het Evenement
1. De Deelnemer dient tijdens de deelname aan het Evenement de instructies op te volgen van de Organisator, dan wel van personen die duidelijk tot de organisatie van het Evenement behoren.
2. Het evenement vindt plaats op de openbare weg en niet op een afgesloten parcours. Dit betekent dat de lopers de overige weggebruikers, verkeersregelaars, natuur en milieu moeten respecteren. Op gevaarlijke kruispunten op de route worden verkeersbegeleiders ingezet voor een zo veilig mogelijke oversteek.
3. De Organisator is bevoegd een Deelnemer te diskwalificeren en/of van het parcours te verwijderen indien deze zich niet houdt aan de bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan wel zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt, dan wel indien dit op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
4. Het is niet toegestaan op welke wijze dan ook tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden.
5. Deelnemer kan bij inschrijving een vrijwillige donatie doen aan Organisator, maar is hiertoe niet verplicht.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van (blijvend) letsel of overlijden.
3. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van de Deelnemer.
4. Indien, ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar ter zake van die schade uitkeert.
5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
6. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid, in zowel psychische als fysieke zin, vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich ook door training of anderzijds voldoende heeft voorbereid op het Evenement.
7. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de deelname aan het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 5. Beeld en geluidmateriaal
1. Organisator kan tijdens het evenement foto's en video's maken en opnemen waar de Deelnemer herkenbaar op is. Deze afbeeldingen en video's kan organisator behouden, vrijgeven en exploiteren. Organisator kan beeld- en geluidmateriaal gebruiken in hun gedrukte en online publiciteit, sociale media en persberichten.

Artikel 6. Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand.
2. Organisator gebruikt de contactgegevens van de Deelnemer voor het versturen van informatie gerelateerd aan het evenement (per post en per e-mail).
3. Wanneer Deelnemer daartoe toestemming heeft gegeven, ontvangt hij ook de maandelijkse nieuwsbrief van de Nierstichting. Deelnemer kan zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven via een uitschijflink in iedere email.
4. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, bijvoorbeeld door middel van publicatie in kranten, magazines en/of via internet.
5. Persoonsgegevens worden verwerkt conform het privacy statement.

Artikel 7. Overig
1. Mochten delen van deze algemene voorwaarden geen rechtskracht hebben dan blijven de overige bepalingen van kracht. Blijkt een beding ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar aard en inhoud zoveel mogelijk benadert.
2. Op de Overeenkomst tussen de Organisator en de Deelnemer is Nederlands recht exclusief van toepassing.
3. Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

De Nierstichting behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.
30 juli 2019